ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów

880 700 900

Rzeczoznawca majątkowy jest chronionym prawnie tytułem zawodowym, zastrzeżonym dla osób które posiadają uprawnienia nadane przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Rzeczoznawcy majątkowi mają wyłączne prawo do określania wartości prawa własności nieruchomości i innych praw majątkowych przy wycenie nieruchomości. 

 

Na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych reczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Budownictwa (nr upr. 4499) sporządzam operaty szacunkowe wyceny nieruchomości.

Jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Należę do Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Rzeszowie, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych.

 

 •  Kim jest rzeczoznawca majątkowy

 

Zasadniczym obszarem działalności rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości (szacowanie) nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Jako efekt wyceny nieruchomości powstaje dokument w formie pisemnej, noszący nazwę ”operatu szacunkowego”, który jest opinią autorską rzeczoznawcy na temat wartości nieruchomości i jest uznawany za dokument urzędowy - dowód w sprawie wartości nieruchomości.

Prawne uregulowania dotyczące zawodu rzeczoznawcy majątkowego znajdują się w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ponadto przedmiot działania rzeczoznawcy jest unormowany poprzez Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Kodeks Etyki Zawodowej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz przepisy innych ustaw ustalających zasady określania wartości.


Znajomość i sprawność poruszania się w przepisach między innymi kodeksu cywilnego, administracyjnego, prawa budowlanego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o lasach, prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących rolnictwa, przepisów o drogach, prawa lokatorskiego, lokalowego, opodatkowania nieruchomości - jest warunkiem koniecznym (choć nie wystarczającym) do sporządzania rzetelnych, trafnych i obiektywnych operatów szacunkowych wyceny nieruchomości. 

Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu nr SK 20/2001 z dnia 2 grudnia 2002 r., uznał zawód rzeczoznawcy majątkowego za zawód zaufania publicznego.

 

 • Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca majątkowy

 

Najprościej mówiąc, z usług uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego korzystamy wtedy gdy chcemy lub musimy poznać a także udokumentować wartość nieruchomości. 


Konieczność sporządzenia profesjonalnej wyceny nieruchomości (operatu szacunkowego) wynika przede wszystkim z przepisów prawa. W ustawodawstwie istnieje kilkadziesiąt celów dla których udokumentowanie wartości nieruchomości operatem szacunkowym jest niezbędne. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 

 

 • określenie wartości nieruchomości dla oddania w użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat z tego tytułu,
 • wycena nieruchomości do sprzedaży i nabycia,
 • sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych najemcom,
 • opłat adiacenckich,
 • renty planistycznej
 • zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
 • zniesienia współwłasności,
 • podziału majątku,
 • postępowania spadkowego,
 • postępowania podatkowego (odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego),
 • amortyzacji środków trwałych,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),
 • uzyskania rekompensat,
 • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych),
 • odwołania się od urzędowych decyzji jednostki samorządowej dotyczących nieruchomości (np. naliczenie lub aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, opłat z tytułu zmiany kwalifikacji budowlanej terenu itp.),
 • określenia poniesionych nakładów.

 

Obok sytuacji w których sporządzenie operatu szacunkowego jest obligatoryjne, skorzystanie z usług rzeczoznawcy wynika również z potrzeby ochrony interesów stron transakcji obrotu nieruchomościami, bądź innych rozporządzeń majątkiem nieruchomym. 

Przykładowo, banki żądają wyceny nieruchomości aby "mieć pewność" iż nieruchomość która będzie zabezpieczała kredyt faktycznie jest warta co najmniej tyle ile zabezpieczana wierzytelność banku.

Ponadto koniecznośc sporządzenia wyceny zachodzi, gdy klienci zainteresowani nabyciem konkretnej nieruchomością chcą poznać jej wartość czy np. możliwości generowania przez nieruchomość zysków w przyszłości, opłacalność inwestowania w daną nieruchomość itp. 

Rzeczoznawca ustala te wartości uwzględniając i odzwierciedlając w procesie szacowania bardzo wiele okoliczności. Są to między innymi: aktualnie panujące, przewidywane i historyczne uwarunkowania rynkowe, prognozy koniunkturalne na rynkach nieruchomości, badanie stanu prawnego, ewidecyjnego, planistycznego, faktycznego nieruchomości z uwzględnieniem standardu i stanu technicznego części składowych gruntu (np. obiektów budowlanych), technologii ich wykonania, zużycia technicznego. Rzeczoznawca odzwierciedla atrybuty nieruchomości mające istotny wpływ na wartość takie jak lokalizację w analizowanym rynku, czynniki środowiskowe, zanieczyszczenia, otoczenie nieruchomości, czynniki prawne, obciążenia i ograniczenia w rozporządzaniu, rodzaje praw związanych z nieruchomością, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy, obecne i przerspektywiczne funkcje obiektów, możliwości zagospodarowania, jakość gruntu, warunki hydrogeologiczne, uwarunkowania demograficzne rynku, w tym siłę nabywczą potencjalnych nabywców, występujące na danym rynku ralacje popyt-podaż itp.